logo gorjani1

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GORJANI

Na temelju Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Gorjani i objavi javnog natječaja (Službeni glasnik Općine Gorjani broj: 7/22), Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Gorjani i objavi javnog natječaja (Službeni glasnik Općine Gorjani broj: 7/22), i Odluke o prodaji nekretnine u suvlasništvu Općine Gorjani i objavi javnog natječaja (Službeni glasnik Općine Gorjani broj: 7/22), Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Gorjani dana 15.9.2022. godine objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gorjani (u daljnjem tekstu: Javni natječaj).

Javni natječaj objavljen je 15. rujna 2022. godine u Glasu Slavonije te se ponude za nekretnine koje su predmet prodaje dostavljaju poštom preporučeno ili se predaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Gorjani do zaključno 30. rujna 2022. godine.

Ponuda se piše na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i predaje se na propisanom obrascu koji sadrži ime, prezime, adresu, OIB i potpis fizičke osobe, odnosno za pravne osobe tvrtku i naziv, sjedište, MBS ili OIB, te puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, broj računa eventualnog povrata jamčevine i e-mail adresu te ponuđenu kupoprodajnu cijenu.
Uz popunjeni obrazac ponude, ponuditelji su obvezni priložiti:
- Presliku osobne iskaznice (fizičke osobe i ovlaštene osobe pravnih osoba),
- Izvadak iz upisnika u koji je ponuditelj upisan (pravne osobe),
- Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja,
- Privolu o obradi osobnih podataka.

Obrazac ponude na kojemu se dostavlja ponuda možete preuzeti u Općini Gorjani ili ovdje.

Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja možete preuzeti u Općini Gorjani ili ovdje.

Privolu o obradi osobnih podataka možete preuzeti u Općini Gorjani ili ovdje.

Tekst cijelog natječaja možete pročitati ovdje.

 

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili se predaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Gorjani, Kula 1 u zatvorenoj omotnici s naznakom:

a. ''Ponuda za natječaj – prodaja nekretnine k.č.br. 1155 k.o. Gorjani – ne otvaraj'',

b. ''Ponuda za natječaj – prodaja nekretnine k.č.br. 2213 k.o. Gorjani – ne otvaraj'',

c. ''Ponuda za natječaj – prodaja nekretnine k.č.br. 2217 k.o. Gorjani – ne otvaraj''.

 

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj