logo gorjani1

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE - K.Č.BR. 2213 K.O. GORJANI

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Gorjani.

Predmet natječaja je nekretnina u Gorjanima, k.č.br. 2213 k.o. Gorjani – Grčka ulica, dvorište, dvorišna zgrada, dvorišna zgrada, kuća, nadstrešnica, pomoćna zgrada, upisano u ZK uložak: 2961, ukupne površine 755 m2. Početna cijena nekretnine je 11.400 EUR.

Javni natječaj objavljen je 30. travnja 2024. godine u Glasu Slavonije te se ponuda za nekretninu dostavlja poštom preporučeno ili se predaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Gorjani do zaključno 15. svibnja 2024. godine.

Ponuda se piše na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i predaje se na propisanom obrascu koji sadrži ime, prezime, adresu, OIB i potpis fizičke osobe, odnosno za pravne osobe tvrtku i naziv, sjedište, MBS ili OIB, te puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, broj računa eventualnog povrata jamčevine i e-mail adresu te ponuđenu kupoprodajnu cijenu.

  • Uz popunjeni obrazac ponude, ponuditelji su obvezni priložiti:
  • Presliku osobne iskaznice (fizičke osobe i ovlaštene osobe pravnih osoba),
  • Izvadak iz upisnika u koji je ponuditelj upisan (pravne osobe),
  • Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja,
  • Privolu o obradi osobnih podataka.

Obrazac ponude na kojemu se dostavlja ponuda, Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i Privolu o obradi osobnih podataka moguće je preuzeti u Općini Gorjani ili ovdje!

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili se predaju u Jedinstveni upravni odjel
Općine Gorjani, Kula 1 u zatvorenoj omotnici s naznakom  ''Ponuda za natječaj – prodaja nekretnine k.č.br. 2213 k.o. Gorjani – ne otvaraj''

Nepotpune ponude kao i ponude s ponuđenom kupoprodajnom cijenom ispod utvrđene početne cijene smatrat će se nevažećim te će se odbaciti bez razmatranja.

 Tekst cijelog natječaja možete pročitati ovdje.

Obavijest o objavi Javnog natječaja