logo gorjani1

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi provođenja programa Javnog rada na području Općine Gorjani

Na temelju članka 40. Statuta Općine Gorjani (Službeni glasnik Općine Gorjani broj: 6/21, 1/22, 2/22 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Gorjani dana 12. travnja 2022. godine objavljuje:

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

radi provođenja programa Javnog rada na području Općine Gorjani

 

Općinski načelnik Općine Gorjani raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi provođenja programa Javnog rada na području Općine Gorjani, radno mjesto: radnik na održavanju javnih površina.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Trajanje radnog odnosa: 3 mjeseca

Broj radnika koji se traže: 2

Početak rada: predvidivo svibanj 2022. godine

Mjesto rada: Općina Gorjani, naselja Gorjani i Tomašanci

Opis poslova: radovi na revitalizaciji javnih površina te ostali poslovi društveno korisnog rada za kojima se ukaže potreba

Ciljane skupine:  

            1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:     roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju,            roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez           upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve         obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom          kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja             zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u         probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski        povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva

            2. Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi, prijavljeni u Evidenciju

            3. Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca

Kandidati su dužni priložiti:

  • prijavu na Oglas s brojem telefona/mobitela
  • presliku osobne iskaznice

Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanju u obvezi je pozvati se na to pravo, te uz prijavu dostaviti dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije, izvod iz matične knjige rođenih odnosno umrlih i dr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati!!

 Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Gorjani, www.gorjani.hr, na adresu: Općina Gorjani, Kula 1, 31422 Gorjani s naznakom: ''Za Oglas Javni radovi''.

Prijave na oglas dostavljaju se do zaključno 20. travnja 2022. godine.

Za sve informacije o oglasu možete se javiti Općini Gorjani na broj: 031/853-421.

                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                   Ivan Lović, mag.ing.agr.