logo gorjani1

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORJANI

OBAVIJEST

 

Temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), Općina Gorjani obavještava javnost da je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gorjani, donošenjem Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gorjani (KLASA: 350-02/22-01/04, URBROJ: 2158-21-01/22-3 od 26. srpnja 2022. godine).


Temeljem čl. 64. Zakona o zaštiti okoliša (,,Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gorjani potrebno je provesti postupak Ocjene o potrebi strateška procjene utjecaja na okoliš.


Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i odredbama posebnih propisa vezanih za donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gorjani.


Temeljem čl. 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (,,Narodne novine", broj 3/17), u sklopu navedenog postupka Općina Gorjani dužna je pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima o potrebi strateška procjene za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gorjani.


U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će sljedeća tijela:

1. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, Trg Lava Mirskog 1/I, 31000 Osijek,

2. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Osijek, Odjel za ekologiju i uređivanje šuma, Prolaz J.Benešića 1, 31000 Osijek,

3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Vuka " Osijek, Splavarska 2a, 31000 Osijek

4. Đakovački vodovod d.o.o., Bana Josipa Jelačića 65, 31400 Đakovo,

5. Grad Đakovo,

6. Općina Punitovci,

7. Općina Drenje,

8. Općina Satnica Đakovačka,

9. Općina Viškovci.

Gorjani, 26. srpnja 2022. godine

                                                                                                                                                                                              Općinski načelnik:

                                                                                                                                                                                                Ivan Lović, mag.ing.agr.

 

 

 

Obavijest javnosti da je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gorjani